Public Storage công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021

Public Storage công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021
Tag: #PublicStorage

Public Storage (NYSE: PSA) mới đây đã công bố kết quả hoạt động trong 3 và 6 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Nội dung nổi bật cần quan tâm:

–   Thu nhập ròng phân bổ cho cổ đông phổ thông là 1,97 USD cho mỗi cổ phiếu pha loãng.

–   FFO cốt lõi phân bổ cho cổ đông phổ thông là 3,15 USD cho mỗi cổ phiếu pha loãng, tăng 28,0% so với cùng kỳ năm 2020.

–   Thu nhập ròng trực tiếp từ hoạt động kinh doanh của cùng một kho tăng 20,8%, là kết quả của doanh thu tăng 10,8% và chi phí hoạt động giảm 15,9%.

–   Tỷ suất lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh trực tiếp của cùng một kho đạt 79.4%, tăng 4,9% so với năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020.

–   Mua lại 84 cơ sở tự lưu trữ có diện tích tổng cộng 65 hecta với giá 2,3 tỷ đô la. Hoạt động mua lại này đến từ nguồn tiền từ đợt phát hành trái phiếu lớn nhất trong lịch sử công ty với tổng trị giá 2,0 tỷ USD, với lãi suất bình quân hàng năm là 1,6%.

–   Khai trương hai cơ sở mới và hàng loạt dự án mở rộng khác nhau với tổng diện tích 2.8 hecta, trị giá 40,2 triệu đô la. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, công ty vẫn còn 39 hecta cơ sở khác nhau đang được phát triển và mở rộng với ước tính trị giá 661,0 triệu đô la.

–   Đã tái cấp vốn 525,0 triệu đô la của 5,02% vốn cổ phần ưu đãi bình quân gia quyền với 604 triệu đô la của 4,00% vốn cổ phần ưu đãi, tiếp tục hạ giá vốn tại chỗ của chúng tôi.

Trong Quý 2, thu nhập ròng phân bổ cho cổ đông phổ thông của Public Storage là 346,2 triệu đô la hoặc 1,97 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông pha loãng, so với 246,1 triệu đô la hoặc 1,41 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông pha loãng vào năm 2020, tương ứng với mức tăng 100,1 triệu đô la hoặc 0,56 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông pha loãng. Mức tăng chủ yếu là do thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh kho tự lưu trữ tăng 126,8 triệu đô la, tăng 11,4 triệu đô la vốn chủ sở hữu trong thu nhập của các đơn vị kinh doanh bất động sản chưa hợp nhất, được bù đắp một phần bởi Chi phí khấu hao và khấu hao tăng 35,1 triệu đô la và chi phí quản lý và chung tăng 10,6 triệu đô la chủ yếu do tăng chi phí bồi thường dựa trên cổ phần.

Tính cả nửa đầu năm (6 tháng), thu nhập ròng phân bổ cho các cổ đông phổ thông của công ty là 732,1 triệu đô la hoặc 4,18 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông pha loãng, so với 559,3 triệu đô la hoặc 3,20 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông pha loãng vào năm 2020, tương ứng với mức tăng 172,8 triệu đô la hoặc 0,98 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông pha loãng. Mức tăng chủ yếu là do thu nhập ròng từ hoạt động tự lưu trữ tăng 167,9 triệu đô, tăng 43,0 triệu đô la do tác động của lãi và lỗ tỷ giá hối đoái liên quan đến khoản nợ bằng Euro, bù đắp một phần bởi chi phí khấu hao và khấu hao tăng 46,1 triệu đô la và chi phí quản lý và chung tăng 12,3 triệu đô la chủ yếu do tăng chi phí bồi thường dựa trên cổ phần.

Cổ phiếu Public Storage (NYSE: PSA) hiện có thể được giao dịch tại Basel Markets.

Public Storage dự kiến chia cổ tức vào ngày 14/09/2021.

Mai Phương – Basel Markets Market Analyst.

Bài viết liên quan

qcqc
qcqc